ŚRODEK DO PIELĘGNACJI I POWIERZCHNIOWEGO WZMACNIANIA STRUKTURY BETONU W POSADZKACH

1. Producent: firma „CHEMIA BUDOWLANA 2000” , Polska
2. Opakowania: dostawa w beczkach o wadze 250 kg lub hobokach 30 kg.
3. Zużycie: Wg danych producenta średnio zużywa się 1 kg CB na ok. 8.0 -10,0 m2 betonu zatartego mechanicznie na gładko, a w przypadku zastosowania utwardzacza proszkowego (np. COBET) wydajność z 1 kg CB wynosi 10,0 – 12,0 m2.
4. Warunki płatności: do uzgodnienia.
5. Termin realizacji: do 3 dni.
6. Składanie zamówień: TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Nazwa produktu: CB 20002. Wyłączny dystrybutor w Polsce
TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.3. Opis produktu
Utwardzacz CB 2000 (CB) jest bezbarwnym, przeźroczystym płynem, który wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczając, konserwując i wzmacniając je w sposób trwały.Zasadnicze kierunki zastosowania CB 2000: 

 • przy układaniu mieszanki betonowej:
  – zapewnia prawidłową pielęgnację,
 • w stadium eksploatacji:
  – zapobiega pyleniu,
   zwiększa wytrzymałość na ściskanie,
  – zwiększa odporność na ścieranie,
  – podnosi wodoszczelność i mrozoodporność.

ZAKRES STOSOWANIA

Stosuje się na warstwy betonowe, masywy betonowe, zaprawy, tynk, tynk szlachetny, kruszywo wystawione na działanie czynników atmosferycznych oraz inne kombinacje kruszyw mineralnych i cementu. W Polsce najlepsze wyniki osiąga się na betonie klasy co najmniej B20, zatartym mechanicznie na gładko. CB nie koliduje z zastosowanym utwardzaczem proszkowym (toppingiem), np. COBET, KORUND, itp. – poza dalszym wzmocnieniem warstwy powierzchniowej CB zapewnia niepylistość i połysk.
Typowe zastosowania: posadzki w halach magazynowych i produkcyjnych oraz betonowe nawierzchnie dróg i placów postojowych.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie zaleca się stosowania CB w następujących sytuacjach:
– na obszarach pierwotnie pokrytych środkami utrudniającymi wnikanie CB z powierzchni betonu do momentu ich usunięcia (środkami chemicznymi lub mechanicznymi),
– do betonów niskiej jakości (klasa poniżej B20), betonów lekkich lub innych materiałów porowatych – zastosowanie nie gwarantuje uzyskania efektów estetycznych, a zużycie CB ze względu na dużą
porowatość może znacznie wzrosnąć,
– na szkło lub inne gładkie powierzchnie. Jeżeli jednak tak się stanie – natychmiast zmyć wodą,
– cegły, kamień, itp.
– na posadzkach utwardzanych posypkami barwionymi zaleca się stosowanie impregnatu CB 2000
minimum po 28 dniach dojrzewania betonu, traktując go tylko jako dodatkowe płynne utwardzenie spoiwa cementowegoW celu usunięcia starych powłok (akrylany, woski, oleje itp.) przed położeniem CB należy zastosować odtłuszczacz.

Atesty

Państwowego Zakładu Higieny – HK/B/0017/01/2013
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3721/2012
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2004-04-0531

Dane techniczne

  WYNIKI BADAŃ

   – Šcieranie wg normy – zwiększenie odporności na ścieranie o 32% (wg PN-84/B-04111).
– Przyczepność – zwiększenie przyczepności o 20% dla warstw epoksydowych. Dla poliuretanów – bez zmian.
– Pielęgnacja – beton bez CB wykazuje zwiększenie strat wilgoci o 90% podczas pierwszej doby
(w krytycznym okresie 24 godzin po ułożeniu).
– Wodoszczelność – współczynnik przesączania przy słupie wody o wysokości 210 cm na powierzchnię
0.76 cm2 poddanej działaniu CB wynosił 0.022 cm3 na godzinę. (w Polsce wg PN-88/B-06250
zmniejszenie głębokości penetracji ok. 50% dla W8).
– Działanie czynników atmosferycznych – promieniowanie ultrafioletowe i działanie natrysku wodnego nie wykazały zmian na próbkach nasyconych CB.

OPAKOWANIA: beczki 250 kg

ZUŻYCIE
Zużycie zależy od porowatości betonu i temperatury. Doświadczenia w Polsce dowodzą znacznego zróżnicowania wydajności CB nakładanego na powierzchnie betonowe. Przy średniej wydajności ok. 8 m2do 10 m2 z 1 kg CB wielkość ta waha się od 6 m2 do 12 m2 z 1 kg CB i zależy to od szczelności betonu i związanej z tym możliwości wnikania.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Nieograniczony. Chronić przed zamarzaniem.

ROZPUSZCZALNIK
Nie jest wymagany. Narzędzia umyć jedynie w wodzie.

NAKŁADANIE
Jednokrotne nakładanie – natrysk. W przypadku materiałów bardzo porowatych należy zabieg powtórzyć. Dwukrotne nakładanie – także na gładkich powierzchniach – umożliwia szybsze uzyskanie efektu estetycznego (połysk) na powierzchni.

CZAS SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
Nieograniczony. W przeciwieństwie do materiałów powłokowych (poliuretany, epoksydy, farby, itp.), powierzchnia betonu polepsza swe parametry z upływem czasu. Biorąc pod uwagę konieczność napraw powłok co kilka lat, CB okazuje się w dłuższym okresie czasu rozwiązaniem zdecydowanie tańszym (jednorazowe nakładanie dzięki penetracji w strukturę betonu zabezpiecza powierzchnię na wiele lat).

BARWA
Przeźroczysta. CB nie zmieni naturalnego wyglądu betonu.
Gdy alkalia, wapno lub inne zanieczyszczenia pojawiają się na powierzchni, a wymagany jest naturalny wygląd – obrabiane powierzchnie należy umyć czystą wodą.

POŁYSK
Na powierzchni zatartej na gładko po 6 do 12 miesiącach wystąpi naturalny, trwały, wosko-podobny połysk. Jest on wynikiem rekrystalizacji cementu i uszczelnienia powierzchni betonu przez CB. Można ten proces przyspieszyć poprzez polerowanie i kolejne nakładanie CB.

TEMPERATURA STOSOWANIA
Stosować w zakresie temperatur: od +5 oC do +57 oC. W niskich temperaturach zabezpieczyć beton przed zamarzaniem przez okres 6 dni.

CZAS WNIKANIA
Od 30 min. do kilku godzin. Powierzchnia jest gotowa do użycia, gdy jest ponownie sucha w dotyku. Šwieżo układany beton wymaga normalnego okresu twardnienia.

TERMIN NAKŁADANIA INNYCH POWŁOK PO NAŁOŻENIU CB
Istniejący beton – pozostawić do wyschnięcia przez około 7 dni,
Świeży beton – wymaga 28 dniowego okresu dojrzewania, przed nałożeniem innych powłok.

STOSOWANIE W POMIESZCZENIACH
Nietoksyczny, niepalny. Odpowiada wymaganiom PZH.


NAKŁADANIE

ŠWIEŻY BETON

Przygotowanie powierzchni
Šwieżo ułożony beton nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań przed nałożeniem CB 2000 jako środka pielęgnacyjnego. W przypadku stosowania deskowań, należy usunąć z betonu wszystkie środki antyadhezyjne w celu umożliwienia jak najgłębszej penetracji.

Instrukcja nałożenia
CB 2000 powinien być natryśnięty na beton po zakończeniu operacji wykończeniowych, przy użyciu niskociśnieniowego aparatu natryskowego oraz rozprowadzony przy użyciu szczotki. Ważne jest, by CB 2000 był zastosowany na całej powierzchni, gdy tylko beton zaczyna lekko przesychać, ale przed wystąpieniem pęknięć włosowatych i pęknięć termicznych. CB 2000 powinien być intensywnie wcierany (przez minimum 30 min.) przy użyciu szczotek o miękkim włosiu.
UWAGA: CB 2000 jest środkiem penetrującym, nie tworzy on powłoki na powierzchni. Ilość zużytego utwardzacza CB 2000 powinna być taka, aby umożliwić całkowite nasycenie betonu.Należy utrzymywać powierzchnię w stanie wilgotnym przez minimum 30 minut, do czasu, gdy na pokrytej powierzchni zaczyna się tworzyć żel i CB 2000 robi się śliski pod nogami, co świadczy o nadmiarze środka. W przypadku, gdy prace prowadzi się podczas zimnej, bezwietrznej pogody, powierzchnia może stawać się śliska nawet po jednej godzinie. W przypadku, gdy nakładanie środka przebiega przy ciepłej i wietrznej pogodzie, powierzchnia może stawać się śliska w czasie krótszym niż 15 minut. Jeżeli w ciągu 30 minut od nałożenia CB 2000 na powierzchni posadzki pojawią się suche miejsca, należy w tych miejscach zabieg powtórzyć.
Należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie porowate i krawędzie powierzchni, które są szczególnie narażone na wysychanie. Ewentualny nadmiar CB 2000 usunąć za pomocą packi gumowej i spłukać delikatnie niewielką ilością wody.

U W A G A !:

1. W ekstremalnych warunkach pogodowych prosimy o kontakt z TAGRA-MATRIX BHZ.
2. Dylatacje mogą być cięte przed lub po nałożeniu CB, w zależności od warunków pielęgnacji. Jeżeli dylatacje są cięte przed nałożeniem CB,

bardzo ważne jest usunięcie z posadzki pyłu i zanieczyszczeń.
3. Jeżeli beton jest bardzo porowaty lub niskiej klasy, może być wymagane powtórne nałożenie CB.

 ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE (BETON DOJRZAŁY)

CB 2000 powinien być natryskiwany na powierzchnię przy użyciu niskociśnieniowego aparatu natryskowego dwuetapowo. Pierwszy natrysk polegać powinien tylko na zwilżeniu powierzchni posadzki impregnatem, a po wyschnięciu tej warstwy ( kilka godzin ) czynność tą należy powtórzyć wcierając impregnat przy użyciu szczotek o miękkim włosiu. Powierzchnia powinna być wilgotna przez min. 30 minut.

 UWAGA: Najlepsze efekty zastosowania środka CB 2000 uzyskuje się przy betonach klasy co najmniej B 20, zacieranych mechanicznie na gładko.

 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU

Wyłącznym dystrybutorem CB 2000 w Polsce jest TAGRA-MATRIX BHZ. W celu uzgodnienia specjalnej ceny (uzasadnionej wielkością zamówienia), prosimy kontaktować się z TAGRA-MATRIX BHZ.

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA

CB 2000 zabezpiecza beton przed korozyjnym działaniem wielu substancji chemicznych. W przypadku stosowania w środowisku agresywnym prosimy o przekazanie danych dotyczących działających czynników (producent wypowie się odnośnie skuteczności zabezpieczenia).

WARUNKI BHP

CB może powodować uszkodzenie oczu lub błon śluzowych. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Jeżeli kontakt nastąpi – płukać wodą przez 15 minut. W przypadku wypicia nie wywoływać wymiotów. NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. Powierzchnie pokryte CB stają się śliskie po ok. 20-40 minutach od nałożenia, dlatego należy zachować ostrożność.

Lista wybranych inwestycji zrealizowanych przy użyciu materiału

CB 2000 UTWARDZACZ

1.

LEAR CORPORATION Tychy

18 000 m2

2.

SELGROS                          Szczecin

15 800 m2

3.

ZAKŁAD PRODUKCJI TEKTURY Miękinia 

10 000 m2

4.

ATLANTIS BUDOWNICTWO Mielec

5 000 m2

5.

SERVISCO   Głuchowo

5 000 m2

6.

THORKILD KRISTENSEN Warszawa

6 000 m2

7.

STOLARSTWO  JANUSZ  URZĘDOWSKI

Ziębice

4 500 m2

8.

VOLVO Wrocław

6 000 m2

9.

TOP PAPER Włocławek

4 500 m2

10.

MEDICINES  S.A. Sosnowiec

4 000 m2

11.

TERMINAL GRANICZNY Koroszczyn

35 000 m2

12.

ZAKŁADY PAPIERNICZE   Kostrzyn n/O

14 000 m2

13.

SWEDWOOD

Lubawa

3 000 m2

14.

BROWAR  ŻYWIEC S.A. – rozlewnia piwa Żywiec

2 500 m2

15.

LECH  BROWARY  WIELKOPOLSKI  S.A. Poznań

4 000 m2

16.

WARSAW DISTRIBUTION CENTER  Warszawa

4 500 m2

17.

NOBILES   Włocławek

2 500 m2

18.

HCI                      Zgierz

4 500 m2

19.

Whirlpool    Wrocław

10 000 m2

20.

SELGROS   Łódź

15 500 m2

21.

SELGROS Katowice

10 000 m2

22.

INTERNATIONAL PAPER  Kwidzyn

1 800 m2

23.

ZAKŁADY PAPIERNICZE  Šwiecie

24 000 m2

24.

LOZAMET Łódź

2 000 m2

25.

OBI  CENTRUM HANDLOWE Bytom

5 700 m2

26.

EURO CASH  Legnica

1 800 m2

27.

ELEKTROWNIA  JAWORZNO  3 Jaworzno

3 200 m2

28.

HIT  Szczecin

1 200 m2 

29.

MAWEX                                                                    Kutno

1 800 m2

30.

GLAXO WELCOME Poznań

1 600 m2

31.

TRASKO INWEST Byków k. Wrocławia

2 200 m2

32.

OBI CENTRUM HANDLOWE Kraków

5 500 m2

33.

TWORZYWA SZTUCZNE KOELNER Wrocław

1 200 m2

34.

AGENCJA HANDLOWA BERTMAN Bolesławiec

1 000 m2

35.

DRAMERS Poznań

2 200 m2

36.

G-U Fabryka Okuć Poznań

3 000 m2

37.

STOMIL Olsztyn

30 000 m2

38.

VAN  MELLE    Fabryka Cukierków Tarczyn

2 400 m2

39.

MULTIKINO Wrocław

5 000 m2

40.

NOMI – supermarket Bełchatów

2 300 m2

41.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo

1 000 m2

42.

MALTA DECOR  Poznań

5 800 m2

43.

HIT – supermarket Poznań

2 500 m2

44.

Centrum Handlowo – Magazynowe Tarnowskie Góry

9 000 m2

45.

Drukarnia Gazety Wyborczej  Piła

12 000 m2

46.

Drukarnia opakowań „OPUS” S.A. Kraków

2 500 m2

47.

Zakład Produkcji Win „MIX” Kwidzyn

3 800 m2

48.

CENTRUM DYSTRYBUCJI LIDL Stryków k. Łodzi

17 000 m2

49.

Lubelska Giełda Rolno Ogrodnicza Lublin

20 000 m2

50.

NORDIC  PARK Warszawa

7 600 m2

51.

BOSH – SIEMENS Łódź

12 000 m2

52.

Drukarnia AGORA Warszawa

1 500 m2

53.

LECLERC – supermarket Warszawa

5 000 m2

54.

Płyta betonowa lotniska OKĘCIE Warszawa

8 000 m2

55.

ATHLETIC Nadarzyn

4 000 m2

56.

ODRAPORT – chłodnia nr 3 Šwinoujście

2 500 m2

57.

MERLONI Łódź

15 000 m2

58.

PANOPA Poznań

14 000 m2

59.

HIT – supermarket Bytom

5 000 m2

60.

OBI  CENTRUM  HANDLOWE Kielce

6 000 m2

61.

KINEPOLIS  Poznań

25 000 m2

62.

LOZAMET Łódź

2 000 m2

Uwaga : Powyższa lista nie obejmuje wszystkich dotychczasowych realizacji.

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności